Faleminderit për shkarkimin e aplikacionit Nutricia for healthcare professionals. Hyrja juaj, si dhe përdorimi i aplikacionit,
i nënshtrohen kushteve të deklaruara të përdorimit dhe rregulloreve ligjore në fuqi që rregullojnë këtë fushë.

Duke hyrë dhe duke përdorur aplikacionin për celular Nutricia for healthcare professionals, ju pranoni kushtet e
përcaktuara të përdorimit pa kufizime. Nëse nuk i pranoni kushtet e përdorimit, ju lutemi çkyquni nga aplikacioni Nutricia
for healthcare professionals.

Kushtet e përdorimit përcaktojnë kushtet për përdorimin e shërbimeve dhe informacionit në lidhje me produktet
(produktet Nutricia) dhe nga profesionistë – profesionistë të shëndetit. Aplikacioni nuk është menduar për përdorim nga
jo-profesionistë dhe nuk mund të shpërndahet tek publiku i gjerë dhe përdoruesit përfundimtarë të produkteve Nutricia.
Kushtet e përdorimit të shërbimeve dhe shërbimeve janë detyruese për kompaninë Kibid d.o.o. kështu që për të gjithë
përdoruesit dhe zbatohen për të gjitha marrëdhëniet e tyre reciproke kontraktuale.

Përgjegjësia

Përdorni aplikacionin në celular me përgjegjësinë tuaj. Autori nuk është përgjegjës për dëmin material ose jomaterial, të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë, i cili lind nga përdorimi ose është në ndonjë lidhje me përdorimin e aplikacionit ose
përmbajtjes së tij. Autorët dhe pronarët e aplikacionit janë përgjegjës për përmbajtjen e tij themelore, por çdo ndryshim
që ndodh për shkak të ndikimit të palëve të treta që nuk lidhen me autorët dhe pronarët, do të thotë mungesë e
përgjegjësisë.


Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale në lidhje me aplikimin

Kibid d.o.o. ka të drejtën e autorit për të gjithë përmbajtjen (emrin e aplikacionit, faqen e internetit, logon, tekstet, fotot,
imazhet, materialet video dhe audio, bazën e të dhënave, softuerin, kodin e programimit) Aplikacioni është një vepër e
mbrojtur me të drejtë autori në përputhje me ligjin për pronësinë intelektuale.

Kopjimi, shpërndarja dhe përdorimi i përmbajtjes qoftë pjesërisht ose plotësisht, në çfarëdo forme, për qëllime të tjera
(private dhe komerciale) është e ndaluar shprehimisht. Gjithashtu, përveç e cekur më sipër, përdoruesit i ndalohet çdo
përdorim tjetër i aplikacionit, plotësisht ose pjesërisht, pa lejen e Kibid d.o.o.

Kibid d.o.o. ka të gjitha të drejtat dhe lejet e veçanta për të përdorur dhe publikuar përmbajtje në faqen e internetit dhe
aplikacionet, të cilat mund të shkarkohen nga palë të treta, prodhues të pavarur.

Përdorimi i paautorizuar, kopjimi dhe çdo shpërndarje e ndonjë pjese të aplikacionit ose përmbajtjes (emri i aplikacionit,
logot, tekstet, fotot, imazhet, videot dhe materialet audio, bazat e të dhënave, softueri, kodi i zhvilluesit), pa lejen e
pronarit të së drejtës së kopjimit, konsiderohet shkelja e të drejtës së autorit dhe është objekt i padisë. Shkelja e ndonjë
pjese të Kushteve të Përdorimit i nënshtrohet juridiksionit të Gjykatës Ekonomike, si dhe të gjitha Tribunalet
Ndërkombëtare që merren me mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Ndryshimi i kushteve të përdorimit

Kibid d.o.o. rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet e përdorimit. Çdo ndryshim në kushtet e përdorimit bëhet i
vlefshëm pas publikimit të tij në aplikacion. Përdoruesi merr përsipër të vizitojë periodikisht aplikacionin dhe të lexojë
kushtet e përdorimit në mënyrë që të jetë i vetëdijshëm për çdo ndryshim. Nëse përdoruesi vazhdon të përdorë
aplikacionin, dhe pas ndonjë versioni të ri të kushteve të përdorimit të aplikacionit, supozohet se ai i ka pranuar ato si të
vlefshme.